ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ લિમિટેડ

ગુજરાત સરકારનું એકમ

Gujarat State Police Housing Corportation Ltd.